Dịch vụ Buff Facebook:

I. Giới thiệu:

1. Dịch vụ Buff Facebook là gì?

2. Dịch vụ Buff Facebook ở Hoàng Quân Agency có gì khác biệt?

II. Bảng giá:


Tăng Sub/Follow Nick
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
SN1 1000 2 ngày 60.000 vnđ Mua Ngay
SN2 2000 2 ngày 120.000 vnđ Mua Ngay
SN3 5000 2 ngày 285.000 vnđ Mua Ngay
SN4 10.000 2 ngày 555.000 vnđ Mua Ngay
SN5 50.000 2 ngày 2.775.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Sub/Follow & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Nick 
cần tăng Sub/Follow có dạng: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550687131xxx
⇒ Gửi link Nick qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Tài khoản phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like/Follow Fanpage
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LF11000 1 ngày 100.000 vnđ Mua Ngay
LF22000 1 ngày 200.000 vnđ Mua Ngay
LF35000 1,5 ngày 450.000 vnđ Mua Ngay
LF410.000 2 ngày 900.000 vnđ Mua Ngay
LF550.000 5 ngày 4.900.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Like/Follow & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Fanpage cần tăng Like/Follow có dạng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093109930xxx
⇒ Gửi link Fanpage qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Fanpage phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like Bài viết trên Facebook
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LB11000 2 ngày 80.000 vnđ Mua Ngay
LB22000 2 ngày 160.000 vnđ Mua Ngay
LB35000 2 ngày 335.000 vnđ Mua Ngay
LB410.000 2 ngày 605.000 vnđ Mua Ngay
LB550.000 2 ngày 3.025.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng like
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like Comment
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LC11000 1,5 ngày 200.000 vnđ Mua Ngay
LC22000 2 ngày 400.000 vnđ Mua Ngay
LC35000 2 ngày 900.000 vnđ Mua Ngay
LC410.000 2 ngày 1.700.000 vnđ Mua Ngay
LC550.000 4 ngày 6.800.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bình luận cần tăng like có dạng: https://facebook.com/user_name/posts/post_id?comment_id=comment_id
⇒ Gửi link bình luận qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Share Livestream
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
SL11000 0,5 ngày 1.500.000 vnđ Mua Ngay
SL22000 0,5 ngày 3.000.000 vnđ Mua Ngay
SL35000 1 ngày 7.400.000 vnđ Mua Ngay
SL410.000 1,5 ngày 14.200.000 vnđ Mua Ngay
SL550.000 1,5 ngày 71.000.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Share & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Live cần tăng Share
⇒ Gửi link Live qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Share Group
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
SG11000 0,5 ngày 1.600.000 vnđ Mua Ngay
SG22000 0,5 ngày 3.200.000 vnđ Mua Ngay
SG35000 1 ngày 7.900.000 vnđ Mua Ngay
SG410.000 1,5 ngày 15.700.000 vnđ Mua Ngay
SG550.000 1,5 ngày 78.500.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Share & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Group cần tăng Share
⇒ Gửi link Group qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Group phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Share Bài viết
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
SB11000 1 ngày 150.000 vnđ Mua Ngay
SB22000 1 ngày 300.000 vnđ Mua Ngay
SB35000 1 ngày 700.000 vnđ Mua Ngay
SB410.000 1 ngày 1.350.000 vnđ Mua Ngay
SB550.000 1,5 ngày 6.750.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Share bài viết & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng share
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

III. Lưu ý: